Snail Kite - charles grisham (natureshots) alabamabirder